Zabezpieczenia elektryczne w maszynach piekarniczych

Filed in Firma by on 18 grudnia 2012 0 Comments

Maszyny piekarnicze muszą spełniać wymogi zabezpieczeń elektrycznych. Do jednych z podstawowych zabezpieczeń należy tak zwane zerowanie.

Zerowanie maszyn piekarniczych

Popularne zerowanie wymaga spełnienia szeregu warunków. Nalezą do nich: zapewnienie ciągłości przewodu zerującego i zerowego. W wypadku przerwy w przewodzie zerowym przy jednoczesnym uszkodzeniu izolacji odbiornika zerowanego pod napięciem fa­zowym znajduje się nie tylko kadłub lub osłona aparatu, ale również znajdą się kadłuby innych nie uszkodzonych odbiorników przyłączonych do tego nie uziemionego przewodu zerowego. Opór uziemienia punktu zerowego transformatora nie powi­nien przekraczać określonej wartości. W przewodzie zerowym nie wolno umieszczać bezpieczników oddzielnych ani wyłączników. Przekrój przewodu zerującego powinien być odpowiednio duży, by nie ograniczyć w ten sposób wartości prądu zwarciowego, czyli zadziałania zabezpieczeń. Przewód zerowy powinien być odizolowany od przewodów fazowych.

W obiektach zasilanych z jednego transformatora nie wolno stosować przy jednych odbiornikach uziemień ochronnych, a przy drugich zerowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce, należy urządzenia z uziemieniem ochronnym połączyć z przewo­dem zerowym, pozostawiając uziemienie ochronne.

Odbiorniki jednofazowe, które włącza się do gniazd wtyko­wych, zeruje się za pomocą skrzydełek stykowych na wtyczce i w gniazdku połączonym z przewodem zerowym.

Obwody z obniżonym napięciem

Innym sposobem jest obniżenie napięcia do wartości napięcia bezpiecznego 24 V stosuje się do zasilania narzędzi elektrycznych jednofazowych przy pracy w warunkach szczególnie sprzyjających porażeniom, jak: duże zawilgocenie, wyziewy żrące, praca wewnątrz zbiorników metalowych. Do zasilania narzędzi trójfazowych stosuje się napięcie międzyprzewodowe obniżone do 42, V. Napięcie obniżone uzyskuje się za pośrednictwem transformatorów bezpieczeństwa o bardzo starannym odizolowaniu uzwojeń pierwotnych i wtórnych i o uziemionym rdzeniu i osłonie umiejscowionym w bezpiecznym miejscu maszyny piekarniczej jakie można zobaczyć na serwisie www.maszyny-piekarnicze.eu.

Kolejnym sposobem jest izolowanie stanowiska, które polega na zastosowaniu chodników izolacyjnych z gumy, linoleum dokoła obsługiwanego urządzenia elektrycznego.

Podczas pracy przy wszelkiego rodzaju urządzeniach elektrycznych duże znaczenie ze względu na bezpieczeństwo pracy ma za­stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Rozróżnia się następujące rodzaje sprzętu ochronnego:

sprzęt o charakterze izolacyjnym chroniący przed poraże­niem elektrycznym; są to: drążki izolacyjne, cęgi izolujące do bez­pieczników rurowych, narzędzia o rękojeściach izolowanych rękawice gumowe, dywaniki i chodniki gumowe;

wskaźniki napięcia i prądu przeznaczone do stwierdzenia obecności napięcia (neonówki) albo do pomiarów natężenia prądu, przekładnik kleszczowy, uziemienia przenośne, osłony i ogrodzenia zabezpieczające przed dotknięciem części urządzeń będących pod napięciem takie jak: tablice ostrzegawcze, sprzęt chroniący przed skutkami działania łuku elektrycznego; są to: okulary ochronne, rękawice brezentowe, maski przeciwgazowe.

Sprzęt ochronny powinien być utrzymywany bardzo starannie i przed użyciem szczegółowo sprawdzony.

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym. W wy­padku porażenia należy przede wszystkim uwolnić porażonego spod napięcia. Jeżeli porażony styka się z częściami będącymi pod napięciem, należy przerwać dopływ prądu do tych części. Czyn­ności należy wykonywać bardzo ostrożnie, by nie dotknąć porażo­nego i nie spowodować porażenia ratujących. Należy również li­czyć się z tym, że odłączenie napięcia może spowodować w pew­nych okolicznościach upadek porażonego, a także wygaszenie świa­tła. Jeżeli odłączenie spod napięcia jest niemożliwe, to przy napię­ciu do 600 V przewody można odciąć siekierą lub innymi narzę­dziami, izolując przedtem ich rękojeść. Można też starać się oder­wać porażonego od części będących pod napięciem, ciągnąc go za ubranie, jeżeli jest ono suche. W przypadku ubrania wilgotnego należy użyć rękawic gumowych.

Postępowanie z porażonymi

Przy napięciach powyżej 600 V porażonego nie wolno dotykać, należy w tym przypadku użyć drążka izolacyjnego.

Jeżeli porażony po usunięciu go spod napięcia jest przytomny, należy natychmiast odwieźć go do lekarza. Przy stanie cięższym (poparzenie, potłuczenie) należy wezwać pogotowie.

Jeżeli porażony jest nieprzytomny, albo nie daje oznak życia, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *